Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas
Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimas

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos reikalavimai“ patvirtinimo“

https://vilnius.lt/lt/savivaldybė/švietimas-kultūra-ir-sportas/švietimas/švietimo-teisės-aktai/

Progimnazijos teisės aktai

Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygio pasiekimų patikrinimuose, tvarkos aprašas 2023 11 08

Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarka

Darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2024

Progimnazijos darbo tvarkos taisyklės

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 

Vadovo krepšelio skyrimo tvarkos aprašas

Mokinių atleidimo nuo dailės, muzikos, šokio ir fizinio ugdymo pamokų tvarka (prašymo forma)

Krizių valdymo tvarkos aprašas

Socialinės-pilietinės veiklos aprašas

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Mokinių ir mokytojų budėjimo tvarka