Įtraukusis ugdymas

Priimti į savo bendruomenę specialių ugdymosi poreikių turinčius mokinius – sudėtinga kelionė, reikalaujanti pasiruošimo, planavimo, empatijos, lankstumo ir noro. Įtraukusis ugdymas – sunki, bet kartu ir labiausiai praturtinanti žmogų kelionė!

Pagalbos mokiniui specialistų komanda

Mokyklos fizinės aplinkos pritaikomumo ataskaita

Bendruomenės pasirengimas :

Suorganizuoti mokymai pedagogams, švietimo pagalbos specialistams ir mokytojo padėjėjams „Misija – įtraukusis ugdymas 2023“. 40 val. (6 praktiniai mokymai). Dalyvavo 44 darbuotojai. 2023-02-14 23 mokyklos atstovai dalyvavo paskaitoje „Mokinių sensorinių ypatumų pažinimas ir sensorinių pertraukų organizavimas“. Mokytojai savarankiškai dalyvavo kompetencijų tobulinimo seminaruose, mokymuose, konferencijose įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo temomis. 3 mokyklos atstovai dalyvavo  nuotolinėje konferencijoje „Įtraukusis ugdymas ir praktiniai metodai“. „Įtraukusis ugdymas: dabartis ir perspektyvos“ respublikinė metodinė praktinė konferencija. „Psichologų, socialinių pedagogų ir ugdymo aplinkos vaidmuo mokinių netinkamo elgesio diagnozavime ir intervencijoje“ (40 ak.val. 3 žm.)

Atsižvelgiant į darbuotojų skaičių, kurie sudalyvavo mokymuose apie įtraukųjį ugdymą, galima teigti, kad 52% pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų yra pasirengę įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui. 

Plačiau apie patarimus ruošiantis įtraukiajam  ugdymui – Elektroniniame leidinyje-„Be streso–žingsnis įtraukiojo ugdymo link. Patarimai pedagogams įtraukiojo ugdymo temomis“

Taip pat kviečiame susipažinti su Vytauto Didžiojo universiteto Mokslo studija “Sėkmingas įtraukusis ugdymas. Tvaraus ugdymo proceso modeliavimas”.

Specialiojo pedagogo vaidmens kaita įtraukiojo švietimo sąlygomis