Neformalusis švietimas

Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. Įsakymu Nr. ISAK- 2695 (Žin., 2006, Nr. 4-115).

Neformalusis vaikų švietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas. Programos finansuojamos iš mokinio krepšelio lėšų, skirtų neformaliajam vaikų švietimui.

NEMOKAMI_BŪRELIAI_2023_2024