Priėmimas į mokyklą

PRAŠYMŲ MOKYTIS 2018/2019  MOKSLO METAIS PRIĖMIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
 • Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, prašymai priimami savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje adresu http://svietimas.vilnius.lt.
 • Prašymo pildymo video instrukcija.
 • Priėmimo tvarka, patvirtinta savivaldybės tarybos 2018-02-28 sprendimu Nr.1-1366
 • Prašymų pildymo laikas: 2018 m. kovo 1 – gegužės 31 d. Prašymų padavimo laikas neturi jokios įtakos pirmumui.
 • Prašymus internetu privalo pildyti visų naujai atvykstančių mokinių tėvai, net ir priešmokyklinę grupę mūsų progimnazijoje baigusių būsimųjų pirmokų tėveliai.
 • Kai mūsų dabartiniai ketvirtokai tęsia mokslą pas mus 5 klasėje – nors ir keičiasi ugdymo programa, bet dėl šių vaikų internetu prašymų pildyti nereikia. Pildyti internetu reikia tik dėl naujai atvykstančių penktokų.
 • Prašyme galėsite nurodyti 3 mokyklas eilės tvarka pagal norą jose mokytis, bet viena jų privalės būti deklaruotam adresui priskirta teritorijos žemėlapyje. 
 • 2018 mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas
 • Birželio 8 d. bus skelbiami priimtųjų sąrašai. Sistemoje kvietimus mokytis tėvai matys nuo birželio 9 dienos. Privalės kvietimą patvirtinti. Priimtų vaikų tėvai privalės atvykti į mūsų progimnaziją pasirašyti ugdymo(si) sutartį iki 2018-06-21.
 • Birželio mėnesio priėmimo komisijos posėdžiai:
 • 2018-06-06. Po posėdžio 2018-06-08 sistemoje išsiunčiami kvietimai tiems, kurie kviečiami mokytis. Tėveliai birželio 9-13 d. rinksis mokyklą ir tvirtins kvietimą e.sistemoje. 2018-06-14 jei sistemoje tėvai nebus pasirinkę tarp daugiau nei vieno gautų kvietimų – sistema automatiškai priskirs  teritorinę mokyklą (jei ji siuntė kvietimą), 
 • 2018-06-16. Nagrinėjami nepatenkinti prašymai į laisvas vietas po pirmojo kvietimų tvirtinimo (jei tokių yra). Papildomi kvietimai išsiunčiami birželio 16, tėveliai kvietimus tvirtina birželio 17-20 d. Nepatvirtinusieji e.sistemoje automatiškai priskiriami teritorinei mokyklai (jei ji siuntė kvietimą). 
 • II priėmimo etapas, jei atsiras laisvų vietų, vyks rugpjūtį. Posėdis numatytas 2018-08-21.

Interaktyvus žemėlapis, kuriame įvedę deklaruotą gyvenamosios vietos adresą ir klasę, į kurią eis vaikas, matysite priskirtą adresui mokyklą:

Jei mokytis norinčių bus daugiau, nei mokykla gali priimti, taikoma tokia asmenų prašymų nagrinėjimo tvarka:

 1. Be eilės priimami: 
 • asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugd. poreikių (turi būti prisegtas tai įrodantis dokumentas)
 • užsienio valstybių piliečių, diplomatinio korpuso darbuotojų, dirbančių LR esančiose užsienio diplomatinėse atstovybėse, vaikai
 • mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal pagrindinio darbo sutartį, vaikai
 • baigę šioje mokykloje pradinio ugdymo programą ir tęsiantys mokslą 5 klasėje
 • reemigrantų vaikai, kurie pateikia tai įrodančius dokumentus

2. Kiti prašymai dėl mokyklos teritorijoje gyvenančių vaikų vertinami skiriant taškus už pirmumo kriterijus:

 • vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų) (jei kitas miręs ar teismo pripažintas dingusiu, neveiksniu, apribotos tėvystės teisės), įvaikintiems vaikams, vaikams, turintiems globėjus ar rūpintojus, neįgalių tėvų vaikams – 2 taškai;
 • vaikams, turintiems teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokykloje (kai pateikiami dokumentai) – 2 taškai;
 • dvynukams, trynukams, kurie priimami kartu – iš viso 2 taškai (dalinami kiekvienam vaikui po dalį šių taškų);
 • vaikams, kurių deklaruotos gyvenamosios vietos adresas yra mokyklos aptarnavimo teritorijoje dvejus ir daugiau metų (nuomos atveju jei sutartis registruota Registrų centre) – 2 taškai;
 • vaikams, kurių broliai ar sesės prašymo teikimo metu jau mokosi mūsų mokykloje – 1 taškas;
 • daugiavaikių šeimų vaikams – 1 taškas;
 • pretenduojant į pirmą klasę – baigusiems priešmokyklinio ugdymo grupę mūsų mokykloje – 1 taškas.

3. Esant vienodam taškų skaičiui pirmenybė teikiama:

 • arčiausiai mokyklos deklaravusiems gyvenamąją vietą;
 • po to – ilgiausiai mokyklos teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą

4. Jei į mokyklą pateko visi jos teritorijoje deklaravę gyvenamąją vietą vaikai, tuomet kiti prašymai nagrinėjami skiriant taškus pagal aukščiau minėtus kriterijus ne mokyklai priskirtoje teritorijoje gyvenantiems vaikams ir tuo būdu sudarant prašymų eilę. 

Plačiau – Priėmimo į Vilniaus m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos  apraše