Priėmimas į mokyklą

PRAŠYMŲ MOKYTIS 2018/2019  MOKSLO METAIS PRIĖMIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

Kokius dokumentus reikės pateikti naujai priimtiems mokiniams

Interaktyvus žemėlapis, kuriame įvedę deklaruotą gyvenamosios vietos adresą ir klasę, į kurią eis vaikas, matysite priskirtą adresui mokyklą:

Jei mokytis norinčių bus daugiau, nei mokykla gali priimti, taikoma tokia asmenų prašymų nagrinėjimo tvarka:

 1. Be eilės priimami: 
 • asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugd. poreikių (turi būti prisegtas tai įrodantis dokumentas)
 • užsienio valstybių piliečių, diplomatinio korpuso darbuotojų, dirbančių LR esančiose užsienio diplomatinėse atstovybėse, vaikai
 • mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal pagrindinio darbo sutartį, vaikai
 • baigę šioje mokykloje pradinio ugdymo programą ir tęsiantys mokslą 5 klasėje
 • reemigrantų vaikai, kurie pateikia tai įrodančius dokumentus

2. Kiti prašymai dėl mokyklos teritorijoje gyvenančių vaikų vertinami skiriant taškus už pirmumo kriterijus:

 • vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų) (jei kitas miręs ar teismo pripažintas dingusiu, neveiksniu, apribotos tėvystės teisės), įvaikintiems vaikams, vaikams, turintiems globėjus ar rūpintojus, neįgalių tėvų vaikams – 2 taškai;
 • vaikams, turintiems teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokykloje (kai pateikiami dokumentai) – 2 taškai;
 • dvynukams, trynukams, kurie priimami kartu – iš viso 2 taškai (dalinami kiekvienam vaikui po dalį šių taškų);
 • vaikams, kurių deklaruotos gyvenamosios vietos adresas yra mokyklos aptarnavimo teritorijoje dvejus ir daugiau metų (nuomos atveju jei sutartis registruota Registrų centre) – 2 taškai;
 • vaikams, kurių broliai ar sesės prašymo teikimo metu jau mokosi mūsų mokykloje – 1 taškas;
 • daugiavaikių šeimų vaikams – 1 taškas;
 • pretenduojant į pirmą klasę – baigusiems priešmokyklinio ugdymo grupę mūsų mokykloje – 1 taškas.

3. Esant vienodam taškų skaičiui pirmenybė teikiama:

 • arčiausiai mokyklos deklaravusiems gyvenamąją vietą;
 • po to – ilgiausiai mokyklos teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą

4. Jei į mokyklą pateko visi jos teritorijoje deklaravę gyvenamąją vietą vaikai, tuomet kiti prašymai nagrinėjami skiriant taškus pagal aukščiau minėtus kriterijus ne mokyklai priskirtoje teritorijoje gyvenantiems vaikams ir tuo būdu sudarant prašymų eilę. 

Plačiau – Priėmimo į Vilniaus m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos  apraše