Laisvos darbo vietos

Esame progimnazija, ugdanti virš 1100 mokinių. Kviečiame naujus darbuotojus prisijungti prie mūsų draugiško kolektyvo, dirbti renovuotoje erdvioje mokykloje gražiame Neries slėnyje Žirmūnų g. 119

Siūlome darbą socialiniam pedagogui.  

Darbo krūvis: 1,0 etatas

Sutartis: neterminuota

Darbo pradžia: 2023-09-01

Darbo užmokestis iki mokesčių: nuo 1 620,06 Eur, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo bei kvalifikacijos.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai progimnazijos socialiniam pedagogui:

 • socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikių vertinimas(kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 • mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), progimnazijos bendruomenės konsultavimas socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdų bei formų numatymas bendradarbiaujant su mokytojais, klasių auklėtojais, kuratoriais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos vystymas

Kandidatų prašome pateikti šiuos dokumentus:

 • išsilavinimo dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentus siųsti el. paštu: rastine@pliaterytes.lt

Kandidatai, atitinkantys reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį.

Siūlome darbą logopedui.  

Darbo krūvis: 1,0 etatas (yra galimybė dirbti ir didesniu krūviu)

Sutartis: neterminuota

Darbo pradžia: nedelsiant

Darbo užmokestis iki mokesčių: nuo 1 620,06 Eur, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo bei kvalifikacijos.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai progimnazijos logopedui:

 • aukštasis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija;
 • gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius;
 • mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 • bendrųjų ugdymo planų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų išmanymas

Kandidatų prašome pateikti šiuos dokumentus:

 • išsilavinimo dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentus siųsti el. paštu: rastine@pliaterytes.lt

Kandidatai, atitinkantys reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį.

 

Siūlome darbą specialiajam pedagogui.  

Darbo krūvis: 1,0 etatas (yra galimybė dirbti ir didesniu krūviu)

Sutartis: neterminuota

Darbo pradžia: nedelsiant

Darbo užmokestis iki mokesčių: nuo 1620,06 Eur, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo bei kvalifikacijos.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai progimnazijos specialiajam pedagogui:

 • aukštasis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo kvalifikacija;
 • Išmanyti individualių programų rengimo principus bei bendrųjų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartus, bendruosius ugdymo planus.
 • Išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą.
 • Išmanyti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti padedant specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas.
 • Gebėti bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.

Kandidatų prašome pateikti šiuos dokumentus:

 • išsilavinimo dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentus siųsti el. paštu: rastine@pliaterytes.lt

Kandidatai, atitinkantys reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį.

Siūlome darbą karjeros specialistui.  

Darbo krūvis: 1,0 etatas 

Sutartis: neterminuota

Darbo pradžia: 2023-09-01

Darbo užmokestis iki mokesčių: nuo 1508,00 Eur, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo bei kvalifikacijos.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai progimnazijos karjero specialistui:

 • aukštasis išsilavinimas;
 • pedagogo kvalifikacija;

Karjeros specialisto funkcijos:

1. organizuoja ir koordinuoja profesinio orientavimo paslaugų teikimą ir plėtojimą progimnazijoje, siekdamas įgyvendinti nustatytą paslaugų planą;

2. teikia ugdymo karjerai, profesinio konsultavimo, profesinio informavimo (įskaitant ir profesinį veiklinimą) paslaugas progimnazijos mokiniams;

3. teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais progimnazijos mokiniams;

4. išsiaiškina progimnazijos poreikius, susijusius su profesinio orientavimo paslaugų teikimu;

5. sudaro ir įgyvendina metinį profesinio orientavimo paslaugų planą;

6. kartu su progimnazijos bendruomene, mokiniais (jeigu reikia – mokinių tėvais, globėjais, rūpintojais) derina profesinio orientavimo paslaugų įgyvendinimą progimnazijoje, vadovaujantis metiniu profesinio orientavimo paslaugų planu;

7. supažindina progimnazijos mokinius, mokytojus, mokinių tėvus, globėjus ar rūpintojus, administraciją su progimnazijoje teikiamomis profesinio orientavimo paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis, mokymosi sąlygomis;

8. teikia informaciją apie studijų ir profesinio mokymo galimybes, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles ir terminus;

9. supažindina progimnazijos mokinius su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis remdamasis aktualiais ir patikimais duomenimis;

10. sistemingai planuoja savo veiklą, teikia siūlymus progimnazijos direktoriui dėl profesinio orientavimo paslaugų gerinimo, atsiskaito už profesinio orientavimo metinio plano įgyvendinimą, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant progimnazijos veiklos programą;

11. supažindina progimnazijos bendruomenę su profesinio orientavimo srities naujovėmis ir jų taikymo galimybėmis;

12. koordinuoja ir vykdo profesinio orientavimo kokybės užtikrinimą ir stebėseną progimnazijoje;

13. veiklų metu renka, kaupia ir apdoroja duomenis apie profesinio orientavimo paslaugų organizavimą, teikimą, rezultatus ir bendrą profesinio orientavimo sistemos būklę progimnazijoje. Šiuos duomenis sistemingai analizuoja, naudoja teikdamas konkrečias paslaugas, taip pat planuodamas ir tobulindamas savo veiklas;

14. teikia ir skelbia profesinio orientavimo paslaugų progimnazijoje stebėsenos duomenis;

15. prisideda prie profesinio orientavimo plėtros nacionaliniu mastu: dalijasi gerosiomis praktikomis, informacija, šaltiniais su kitais karjeros specialistais kvalifikacijos tobulinimo metu, konferencijose, susitikimuose ir kitų veiklų metu, tobulina savo kvalifikaciją;

16. padeda įgyvendinti profesinio orientavimo projektus pagal savo veiklos sritį.

 

Kandidatų prašome pateikti šiuos dokumentus:

 • išsilavinimo dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentus siųsti el. paštu: rastine@pliaterytes.lt

Kandidatai, atitinkantys reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį.