Biblioteka

107 kabinetas – mokyklos biblioteka

Bibliotekininkė Svetlana Andriukaitienė, el.p. biblioteka@pliaterytes.vilnius.lm.lt

Bibliotekos darbo laikas: pirmadienis- penktadienis 7.30 – 16.00, pietūs 12.00-12.30

 

 • Mokyklos biblioteka aprūpina moksleivius vadovėliais ir pagalbine mokomąja medžiaga (uždavinynais, skaitiniais, žodynais, žinynais, elektroniniais leidiniais ir kt.)
 • Mokytojai gauna ugdymo procesui reikalingos informacijos, pagalbos ir žinių
 • Kasmet skelbiami ir gauna padėkas aktyviausi bibliotekos skaitytojai ir klasės
 • Čia organizuojami „kiliminiai“ skaitymai pradinukams
 • Mokyklos bibliotekoje ir skaitykloje mokiniai tobulina savo informacinius gebėjimus, atlieka namų darbų, projektų užduotis, naudojasi elektroniniu dienynu, kopijavimo paslaugomis
 • Biblioteka skatina domėjimąsi literatūra, knygų skaitymą, organizuodama  mokyklines knygų muges, išvykas į Vilniaus knygų mugę, dalyvauja vaikiškų žurnalų organizuojamuose konkursuose
2017 metų knygos rinkimų mūsų progimnazijoje  rezultatai:

1-4 klasių mokiniai išrinko:

Lietuvių autorių knygas:

 • Kandrotienė „ Spintos istorijos“
 • Kandrotienė „Pasaiba“
 • Daciūtė „Laimė yra lapė“
 • R. Česūnienė, L. Česūnas „Mėgintuvėlis kosmose“

             Užsienio autorių knygas:

 • Lindgren „Pepė ilgakojinė“
 • R. Russell „Prietrankos dienoraštis
 • Knister „Ragana Lilė pas piratus“
 • Dž. Stiltonas „Musių šerbetas grafui“

        5-6 klasių mokiniai išrinko:

         Lietuvių autorių knygas:

 • V. Landsbergis „Rudnosiuko istorijos“
 • S. Černiauskaitė „Žiema, kai gimė Pašiauštaplunksnis“
 • Račickas „Nippė nori namo“
 • Morkūnas „Blusyno pasakojimai“

 

        Užsienio autorių knygas:

 • L. Stevenson „Lobių sala“
 • Walliams „Močiutė plėšikė“
 • Paterson „Tiltas į Terabitiją“
 • Ž. Vernas „Aplink pasaulį per 80 dienų“

   7-8 klasių mokiniai išrinko:

         Lietuvių autorių knygas:

 • Žilinskaitė „Kintas“
 • Černiauskas „Miestelio istorijos“

 

     Užsienio autorių knygas:

 • Preussler „Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne“
 • Kruss „Timas Taleris, arba Parduotas juokas“
 • Ž. Vernas „Penkiolikos metų kapitonas“

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS NAUDOJIMOSI VADOVĖLIAIS TAISYKLĖS
I. Bendroji dalis.

1.1. Vadovėlis – mokiniui skirta daugkartinio naudojimo mokymo priemonė, turinti metodinę sąrangą.

1.2. Bendrojo ugdymo dalyko vadovėlis – tai vadovėlis, skirtas konkrečiam ugdymo tarpsniui arba klasei, ugdymo sričiai, integruotam kursui, dalykui arba moduliui.

II. Vadovėlių gavimas.

2.1. Lėšos vadovėliams, mokymo priemonėms skiriamos iš mokinio krepšelio.

2.2. Vadovėlius galima įsigyti remiantis Švietimo ir mokslo ministerijos parengtu galiojančiu bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių sąrašu ir jo papildymais.

2.3. Gavę galiojančių bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašus, mokytojai (informavus apie skirtas lėšas) metodinėse grupėse aptaria ir sudaro numatomus įsigyti vadovėlius ir mokymo priemones.

2.4. Mokyklos direktorius, pritarus Mokyklos tarybai, tvirtina įsigyjamų vadovėlių sąrašus.

2.5. Atsižvelgiant į užsakymus, sudaromos sutartys su leidyklomis ir tiekėjais.

2.6. Užsakymai pateikiami leidykloms arba tiekėjams. Leidyklos vadovėlius ir kitus leidinius pristato į Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnaziją.

2.7. Mokslo metų pradžioje arba vėliau bibliotekininkė vadovėlius išduoda klasių auklėtojams, o užsienio kalbų, dailės, technologijų, etikos bei tikybos – dalykų mokytojams.

2.8. Auklėtojai vadovėlius išdalija mokiniams. Išdavimas registruojamas vadovėlių išdavimo – grąžinimo lapuose.

2.9. Mokiniai, gavę vadovėlius, pasirašo klasės vadovėlių gavimo lape.

2.10. Mokiniai turimais vadovėliais aprūpinami nemokamai. Esant nepakankamam kurių nors vadovėlių skaičiui, pirmenybė teikiama socialiai remtiniems ir laiku su biblioteka atsiskaitantiems mokiniams.

2.11. Gavę vadovėlius mokiniai privalo užpildyti vadovėlio gale esančią lentelę arba įklijuoti savo lentelę, įvertindami vadovėlio būklę.

2.12. Rugsėjo mėnesį netvarkingi, netinkami naudoti vadovėliai keičiami į tvarkingus knygų saugykloje.

III. Naudojimasis vadovėliais.

3.1. Mokinys atsako už gautą vadovėlį, jį aplenkia ir švariai išlaiko visus mokslo metus.

3.2. Vadovėlyje neturi būti žymima tušinuku ar piešiama. Mokiniams žymėti tušinukais, parkeriais griežtai draudžiama. Vadovėlis su tokiais žymėjimais ar kito pobūdžio dėmėm laikomas sugadintu.

3.3. Mokinys už pamestą ar sugadintą vadovėlį nuperka tokį patį arba lygiavertį reikalingą mokyklai iš galiojančių vadovėlių sąrašo.

IV . Vadovėlių grąžinimas ir atsakomybė.

4.1. Pasibaigus mokslo metams vadovėliai sutvarkomi ir surenkami.

Bibliotekininkė patikrina jų būklę ir kiekį, dalyvaujant klasės auklėtojui.

4.2. Už pamestą ar sugadintą vadovėlį mokinys nuperka tokį patį arba

lygiavertį reikalingą mokyklai iš galiojančių vadovėlių sąrašo.

4.3. Palikdamas mokyklą, išvykdamas į kitą mokyklą mokinys privalo atsiskaityti už vadovėlius bibliotekoje.