Administracija

Direktorius
Gintaras Alfonsas Petronis

Kasmetinės atostogos:
nuo 2024 m. birželio 25 d. iki 2024 m. liepos 19 d. įskaitytinai, 
nuo 2024 m. liepos 29 d. iki 2024 m. rugpjūčio 7 d. įskaitytinai,
nuo 2024 m. rugpjūčio 9 d. iki rugpjūčio 16 d. įskaitytinai

+37052770792   
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „email icon for a page“direktorius@pliaterytes.vilnius.lm.lt

Vadovo 2018 m. veiklos ataskaita

Vadovo 2019 m. veiklos ataskaita

Vadovo 2020 m. veiklos ataskaita

Vadovo 2021 m. veiklos ataskaita

Vadovo 2022 m. veiklos ataskaita

 • Aiškina progimnazijos bendruomenei valstybinę švietimo politiką ir telkia bendruomenę jos įgyvendinimui, trumpalaikių ir ilgalaikių įstaigos veiklos programų ruošimui ir vykdymui
 • Organizuoja progimnazijos strateginio, metinio, papildomo ugdymo planų rengimą, sudaro kiekvienam mokiniui (mokinio tėvams) galimybę pasirinkti papildomo ugdymo kryptį ir formas
 • Vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymus, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymus, kitų teisės aktų reikalavimus
 • Kuria ir puoselėja demokratinius įstaigos bendruomenės santykius, palankų ugdymui(si) psichologinį mikroklimatą, analizuoja pedagoginę veiklą, skatina ją nuolat tobulinti
 • Paskirsto vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro jiems sąlygas savarankiškai dirbti, kontroliuoja jų veiklą ir reikalauja ataskaitų apie nuveiktą darbą
 • Rengia progimnazijos vidaus darbo tvarką, darbuotojų skatinimo tvarką ir teikia jas įstaigos Tarybai pritarti, rengia (organizuoja parengimą) pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymus ir juos tvirtina
 • Stebi vaikų ugdymą, pedagogų darbą ir jį vertina, analizuoja visą ugdymo procesą ir teikia išvadas bei pasiūlymus jo tobulinimui, sudaro sąlygas bei skatina pedagogus kelti savo kvalifikaciją ir atestuotis
 • Priima į darbą ir atleidžia iš darbo pedagogus ir aptarnaujantį personalą, juos leidžia atostogų, skatina ir skiria drausmines nuobaudas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka
 • Vadovauja įstaigos strateginio plano, metinės veiklos programos, ugdymo programų rengimui, teikia juos derinti, tvirtina ir vadovauja jų vykdymui
 • Ruošia progimnazijos veiklos ataskaitą, teikia ją įstaigos Tarybai svarstyti bei pritarti ir pateikia savininkui arba jo įgaliotam asmeniui
 • Organizuoja progimnazijos veiklos įsivertinimą (vidaus auditą), sudaro sąlygas išorinio veiklos vertinimo (audito) atlikimui
 • Organizuoja progimnazijoje savivaldos institucijų susikūrimą ir skatina jų veiklą
 • Atstovauja progimnazijai kitose institucijose, sudaro įstaigos vardu sutartis
 • Atlieka kitas progimnazijos nuostatuose įrašytas arba Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų paskirtas funkcijas

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nijolė Černė

Kasmetinės atostogos:
birželio 25-liepos 11 
liepos 22- rugpjūčio 16 

L.e. direktoriaus pareigas jo kasmetinių atostogų metu liepos 12-19 d.

+37052771672

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „email icon for a page“ nijole.cerne@pliaterytes.lt

 • Atsakinga už neformalųjį švietimą, popamokinę bei užklasinę veiklą.
 • Atsakinga už mokyklos renginių organizavimą, mokyklos apipavidalinimą, bendradarbiavimą su Žirmūnų bendruomene.
 • Kuruoja 1-4 klases, kontroliuoja šių klasių e-dienynų pildymą bei asmens bylų tvarkymą.
 • Atsakinga už pradinių klasių ugdymo planų ir pamokų tvarkaraščio sudarymą, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą.
 • Atsakinga už pamokų pavadavimą 1-4 klasėse.
 • Kuruoja mokyklos internetinio puslapio administravimą.
 • Organizuoja sergančių 1-4 klasių mokinių mokymą namuose.
 • Atsakinga už visos dienos mokyklos grupių veiklą.

 

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Virginija Naruškevičienė

Kasmetinės atostogos:
liepos 1-rugpjūčio 16 

+37060958031

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „email icon for a page“ virginija.naruskeviciene@pliaterytes.lt

 • Atsakinga už metodinę veiklą.
 • Vadovauja mokyklos Metodinei tarybai.
 • Organizuoja ir koordinuoja pedagogų dalyvavimą kvalifikacijos kėlimo renginiuose.
 • Kuruoja ilgalaikius ir trumpalaikius projektus ir programas.
 • Atsakinga už metinių mokyklos veiklos planų bei mėnesio ir  savaitės veiklos planų parengimą, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus.
 • Kuruoja etnokultūros sritį, gabių vaikų ugdymą.
 • Atsakinga už mokytojų ir mokinių budėjimą.
 • Atsakinga už 5 – 8 klasių mokinių pažangumo ir lankomumo apskaitą (pusmečių, metinę, e-dienyno).
 • Kuruoja 5-8 klasių e-dienynų ir asmens bylų pildymą.
 • Kuruoja šiuos dalykus: lietuvių kalbą, užsienio kalbas, kūno kultūrą, žmogaus saugą, istoriją, gamtą, geografiją, muziką, etiką, tikybą, dailę, technologijas, šokį.
 • Vadovauja Vaiko gerovės komisijai, atsakinga už mokyklos prevencinę veiklą, specialiųjų poreikių mokinių ugdymą 1 – 8 klasėse.
 • Kuruoja patriotinės ir pilietinės sričių projektus.
 • Kuruoja darbą su elektroniniu dienynu.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Liudmila Pismak

Kasmetinės atostogos:
liepos 8-31 

+37052770682

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „email icon for a page“ liudmila.pismak@pliaterytes.lt

 • Atsakinga už progimnazijos ugdymo plano 5-8 klasių pamokų skaičiaus pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimui lentelių sudarymą.
 • Atsakinga už 5-8 klasių pamokų tvarkaraštį.
 • Atsakinga už statistines ataskaitas SVIS.SMM sistemoje
 • Atsakinga už pedagoginio personalo darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
 • Kuruoja matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, informatikos mokomuosius dalykus.
 • Organizuoja sergančių 5-8 klasių mokinių mokymą namuose.
 • Atsakinga už Nacionalinės švietimo agentūros ir TIMSS tyrimus ir e-testavimus 5-8 klasėse
 • Atsakinga už buhalterinę programą-apskaitą „Paskata“.
 • Atsakinga už pamokų pavadavimą 5-8 klasėse.
 • Atsakinga už dokumentų paruošimą tarifikacijai (lentelės, įsakymų projektai).

Direktoriaus pavaduotojas ūkiO REIKALAMS
Andžej Lysionok

Kasmetinės atostogos:
liepos 12-26

L. e. direktoriaus pareigas jo kasmetinių atostogų metu birželio 25-liepos 11 dienomis ir liepos 29-rugpjūčio 16 dienomis

+37052770603

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „email icon for a page“ andzej.lysionok@pliaterytes.lt

 • Atsakingas už mokyklos pastato, inventoriaus ir mokymo priemonių būklę ir apsaugą
 • Rūpinasi sanitarija ir higiena, atsakingas už darbų saugą ir priešgaisrinę saugą
 • Vadovauja techninio personalo darbui
 • Organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus
 • Pildo techninio personalo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, pildo aplinkos statistines ataskaitas SVIS sistemoje
 • Prižiūri darbuotojų sveikatos patikrinimo savalaikį įvykdymą