Naudojimosi vadovėliais taisyklės

  Naudojimosi vadovėliais taisyklės

I. BENDROJI DALIS.
1.1. Vadovėlis – mokiniui skirta daugkartinio naudojimo mokymo priemonė, turinti metodinę sąrangą.
1.2. Bendrojo ugdymo dalyko vadovėlis – tai vadovėlis, skirtas konkrečiam ugdymo tarpsniui arba klasei, ugdymo sričiai, integruotam kursui, dalykui arba moduliui.

II. VADOVĖLIŲ GAVIMAS.
2.1. Lėšos vadovėliams, mokymo priemonėms skiriamos iš mokinio krepšelio.
2.2. Vadovėlius galima įsigyti remiantis Švietimo ir mokslo ministerijos parengtu galiojančiu bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių sąrašu ir jo papildymais.
2.3. Gavę galiojančių bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašus, mokytojai (informavus apie skirtas lėšas) metodinėse grupėse aptaria ir sudaro numatomus įsigyti vadovėlius ir mokymo priemones.
2.4. Mokyklos direktorius, pritarus Mokyklos tarybai, tvirtina įsigyjamų vadovėlių sąrašus.
2.5. Atsižvelgiant į užsakymus, sudaromos sutartys su leidyklomis ir tiekėjais.
2.6. Užsakymai pateikiami leidykloms arba tiekėjams. Leidyklos vadovėlius ir kitus leidinius pristato į Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnaziją.
2.7. Mokslo metų pradžioje arba vėliau bibliotekininkė vadovėlius išduoda klasių auklėtojams, o užsienio kalbų, dailės, technologijų, etikos bei tikybos – dalykų mokytojams.
2.8. Auklėtojai vadovėlius išdalija mokiniams. Išdavimas registruojamas vadovėlių išdavimo – grąžinimo lapuose.
2.9. Mokiniai, gavę vadovėlius, pasirašo klasės vadovėlių gavimo lape.
2.10. Mokiniai turimais vadovėliais aprūpinami nemokamai. Esant nepakankamam kurių nors vadovėlių skaičiui, pirmenybė teikiama socialiai remtiniems ir laiku su biblioteka atsiskaitantiems mokiniams.
2.11. Gavę vadovėlius mokiniai privalo užpildyti vadovėlio gale esančią lentelę arba įklijuoti savo lentelę, įvertindami vadovėlio būklę.
2.12. Rugsėjo mėnesį netvarkingi, netinkami naudoti vadovėliai keičiami į tvarkingus knygų saugykloje.

III. NAUDOJIMASIS VADOVĖLIAIS.
3.1. Mokinys atsako už gautą vadovėlį, jį aplenkia ir švariai išlaiko visus mokslo metus.
3.2. Vadovėlyje neturi būti žymima tušinuku ar piešiama. Mokiniams žymėti tušinukais, parkeriais griežtai draudžiama. Vadovėlis su tokiais žymėjimais ar kito pobūdžio dėmėm laikomas sugadintu.
3.3. Mokinys už pamestą ar sugadintą vadovėlį nuperka tokį patį arba lygiavertį reikalingą mokyklai iš galiojančių vadovėlių sąrašo.

IV . VADOVĖLIŲ GRĄŽINIMAS IR ATSAKOMYBĖ.
4.1. Pasibaigus mokslo metams vadovėliai sutvarkomi ir surenkami. Bibliotekininkė patikrina jų būklę ir kiekį, dalyvaujant klasės auklėtojui.
4.2. Už pamestą ar sugadintą vadovėlį mokinys nuperka tokį patį arba lygiavertį reikalingą mokyklai iš galiojančių vadovėlių sąrašo.
4.3. Palikdamas mokyklą, išvykdamas į kitą mokyklą mokinys privalo atsiskaityti už vadovėlius bibliotekoje.