Mokyklos taryba

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJA

 PROGIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1. Progimnazijos Tarybos nuostatai reglamentuoja Emilijos Pliaterytės progimnazijos Tarybos veiklos organizavimo bendrąją tvarką. Nuostatus tvirtina progimnazijos Tarybos pirmininkas.

1.2. Progimnazijos Tarybos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, bendrojo lavinimo mokyklos bendrieji nuostatai, švietimo įstaigos steigėjų, švietimo priežiūrą vykdančių institucijų teisės aktai ir šie nuostatai. Organizuodama šią veiklą, progimnazijos Taryba remiasi progimnazijos direktoriaus įsakymais bei Mokytojų tarybos sprendimais.

II. SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS TARYBOS STRUKTŪRA

 

2.1. Progimnazijos Taryba – aukščiausia progimnazijos savivaldos institucija, telkianti pedagogų, moksleivių ir jų tėvų (ar globėjų) atstovus svarbiausiems progimnazijos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. Tarybos nariai veikia savanoriškai visuomeniniais pagrindais.

2.2. Progimnazijos Taryba sudaroma 3 metams iš 5 mokytojų, 5 mokinių ir 5 tėvų (ar globėjų).

2.3. Į Tarybą mokytojai renkami Mokytojų tarybos posėdyje. Tėvai (globėjai) – bendrame klasės tėvų komitetų pirmininkų susirinkime arba siūlomi klasių auklėtojų kaip iniciatyvūs, turintys gražių idėjų, organizuoti bei besidomintys mokyklos veikla. Mokinius į Tarybą deleguoja mokinių savivalda.

2.4. Mokiniai renkami 1-iems metams. Mokytojai ir tėvai (globėjai) Tarybos nariais renkami iš naujo po 3 metų rotacijos būdu. Antrai kadencijai buvę nariai nepaliekami.

2.5. Naujai išrinkta Taryba pirmame posėdyje išrenka Tarybos pirmininką, jo pavaduotoją, sekretorių.

2.6. Progimnazijos direktorius negali būti Mokyklos tarybos pirmininku.

 

III. SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

3.1. Progimnazijos Tarybos veiklos organizavimo formos yra posėdžiai. Jie gali būti organizuojami gyvai arba nuotoliniu būdu, kviečiant progimnazijos direktoriui arba Tarybos pirmininkui.

3.2 Posėdžiai šaukiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 (t. y. – 10) visų tarybos narių.

3.3. Nutarimai priimami visų dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas Tarybos pirmininko balsas. Progimnazijos Tarybos nutarimus, kurie prieštarauja progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, progimnazijos direktorius prašo svarstyti iš naujo.

3.4. Progimnazijos Tarybos posėdžiui pirmininkauja Tarybos pirmininkas, jam nesant – Tarybos pirmininko pavaduotojas.

3.5. Tarybos posėdžiai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo posėdžiui pirmininkavęs asmuo.

3.6. Posėdžių protokolai saugomi direktoriaus kabinete.

3.7. Viešai, spaudai kalbėti Progimnazijos Tarybos vardu nariai gali tik prieš tai suderinę tarp Tarybos narių.

3.8. Į išplėstinius Progimnazijos Tarybos posėdžius kviečiant progimnazijos, seniūnijos, savivaldybės atstovus, oficialius asmenis, tai turi būti suderinta su progimnazijos administracija.

 

IV SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS TARYBOS FUNKCIJOS

 

 1. Progimnazijos taryba:
  • nustato progimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja progimnazijos veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką;
  • aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;
  • teikia siūlymus progimnazijos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus, vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę atestuojantis mokyklos vadovui;
  • tvirtina mokinių kėlimo į aukštesnę klasę tvarką;
  • inicijuoja, telkia, bei skatina progimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;
  • skiria atstovus į Mokytojų atestacijos komisiją, į Viešo konkurso direktoriaus vietai užimti komisiją ir į Darbo ginčių nagrinėjimo komisiją;
  • Progimnazijos Taryba informuojama apie numatomą pirkti didesnės vertės (nuo dešimt tūkstančių eurų) pirkinį ir turi teisę pareikšti savo nuomonę;
  • sprendžia mokyklos paramos lėšų naudojimo paskirtį, esant būtinybei gali organizuoti savanoriškas paramos akcijas progimnazijos buičiai gerinti, sprendžia dėl materialinės paramos skyrimo progimnazijos bendruomenės nariams;
  • gali sustabdyti kitų progimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;
  • atlieka visuomeninę progimnazijos valdymo priežiūrą.

V. SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS TARYBOS ATSKAITOMYBĖ

 1. Progimnazijos Tarybos veikla pagrįsta viešumo principu. Už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams po kiekvieno susirinkimo, pristatant nutarimus progimnazijos oficialiame internetiniame puslapyje.

­­­­­­­­­­­­­­­__________________________