Mokyklos taryba

 

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Progimnazijos Tarybos nuostatai reglamentuoja Emilijos Pliaterytės progimnazijos Tarybos veiklos organizavimo bendrąją tvarką. Nuostatus tvirtina progimnazijos Tarybos pirmininkas.
  2. Progimnazijos Tarybos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, bendrojo lavinimo mokyklos bendrieji nuostatai, švietimo įstaigos steigėjų, švietimo priežiūrą vykdančių institucijų teisės aktai ir šie nuostatai. Organizuodama šią veiklą, progimnazijos Taryba remiasi progimnazijos direktoriaus įsakymais bei Mokytojų tarybos sprendimais.

II. PROGIMNAZIJOS TARYBOS STRUKTŪRA

  1. Progimnazijos Taryba – aukščiausia progimnazijos savivaldos institucija, telkianti pedagogų, moksleivių ir jų tėvų (ar globėjų) atstovus svarbiausiems progimnazijos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.
  2. Progimnazijos Taryba sudaroma 3 metams iš 5 mokytojų, 5 mokinių ir 5 tėvų (ar globėjų). Į Tarybą mokytojai renkami Mokytojų tarybos posėdyje, tėvai/mamos – bendrame klasių tėvų komitetų pirmininkų susirinkime, moksleiviai – seniūnų sueigoje, remiantis visuotinumu, lygiateisiškumu, aiškiu procedūros apibrėžtumu. Mokinių atstovai perrenkami kasmet. Vienam tarybos nariui pasitraukus iš veiklos, taryba neperrenkama, bet į jos veiklą įtraukiamas kitas tą grupę atstovaujantis, išrinktas narys. Po 3 metų Tarybos nariai mokytojai(os) ir tėvai/mamos perrenkami rotacijos būdu.
  3. Progimnazijos Taryba pirmame posėdyje išrenka Tarybos pirmininką, jo pavaduotoją, sekretorių. Progimnazijos direktorius negali būti Mokyklos tarybos pirmininku.

III. PROGIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  1. Progimnazijos Tarybos veiklos organizavimo formos yra posėdžiai. Posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetįą. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 (t. y. – 10) visų tarybos narių. Nutarimai priimami visų dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas Tarybos pirmininko balsas. Progimnazijos Tarybos nutarimus, kurie prieštarauja progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, progimnazijos direktorius prašo svarstyti iš naujo.
  2. Progimnazijos Tarybos posėdžiui pirmininkauja Tarybos pirmininkas, jam nesant – Tarybos pirmininko pavaduotojas. Tarybos posėdžiai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo posėdžiui pirmininkavęs asmuo.
  3. Progimnazijos Tarybos posėdžių trukmė – 1,5 val. (17.30-19.00 val.), pasisakymų trukmė – 5 min., pirmininkas turi teisę sustabdyti diskusijas ir siūlyti priimti galutinį sprendimą
    .