Atleidimas nuo dalies pamokų lankymo

Kviečiame susipažinti su atnaujinta atleidimo nuo dalies muzikos, šokio, fizinio ugdymo ar dailės pamokų lankymo tvarka.

Esminis pakeitimas pagal naująjį ugdymo planą – mokinys atleidžiamas nuo dalies pamokų lankymo (nuo ne daugiau 80 proc. to dalyko pamokų), tačiau turi atsiskaityti su dalyko mokytoju sutarta tvarka ir pusmečių pabaigoje turėti dalyko įvertinimą.

Iki 2023-09-15 pateikti seno pavyzdžio prašymai galioja, visi jie tenkinami nuo 2023-09-18.

Nuo 2023-09-18 teikiančių prašymus prašome pildyti atnaujintą prašymo formą.

Prašymus kartu su neformaliojo švietimo įstaigos pažyma apie lankomus užsiėmimus kviečiame teikti dalyko mokytojui.