Siūlome darbą mokytojo padėjėjui

Siūlome darbą mokytojo padėjėjui. 

Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.

Atlyginimas (bruto) 1013,60 Eur

Mokytojo padėjėjas padeda mokiniui (mokinių grupei):

 • orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu;
 • apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
 • įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:
 1. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
 2. padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
 3. padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
 4. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta technika ir mokymo priemonėmis;
 5. atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;
 • turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes:
 1. išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant iš mokyklos;
 2.  judėti po mokyklą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas.

Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko.

Reikalavimai:

 • įgytas ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas;
 • atsakingumas;
 • gebėjimas bendrauti su mokiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką.
 • gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis.
 • gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

Kandidatuojančio į šią darbo vietą privalumai:

 • darbo su specialiųjų poreikių vaikais patirtis;
 • psichologijos, specialiosios pedagogikos, socialinės pedagogikos, socialinio darbo studijos (gali būti studentai);
 • kūrybiškumas, iniciatyvumas;
 • gebėjimas dirbti IKT priemonėmis.

Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti e.paštu rastine@pliaterytes.lt