Dėl ligos praleistų pamokų pateisinimo tvarka

Gerbiami mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai),

informuojame Jus, kad nuo š.m. rugsėjo 1 d. medicininė pažyma dėl neatvykimo į ugdymo įstaigą dėl ligos mokiniams sveikatos įstaigose nebeišduodama. Mokinio praleistas pamokas teisina tėvai (globėjai, rūpintojai).

Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 7 punktą tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę ir pareigą „užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą; jeigu vaikas negali atvykti į mokyklą, nedelsdami informuoti mokyklą“.  Siekdami užtikrinti progimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitą, mokiniui neatvykus į mokyklą, prašome teisėtus vaiko atstovus nedelsiant informuoti klasės auklėtoją žinute Tamo dienyne.

Vaikui pasveikus, prašome pristatyti raštišką prašymą pamokų pateisinimui. Prašymo forma atsisiuntimui.

Jei gydytojas rekomendavo atleisti vaiką nuo kūno kultūros pamokų lankymo grįžus po ligos, prašome parašyti apie tai prašyme: nuo kada iki kada vaikas negali sportuoti.

 

© Gettyimages